-
PDF Print E-mail

TË DREJTAT E FËMIJËVE:
•    Fushata për rritjen e ndërgjegjësimit mbi të Drejtat e Fëmijëve me pjesëmarrjen e fëmijëve, mësuesve, drejtuesve të shkollave, prindërve, anëtarëve të komunitetit, përfaqësuesve të pushtetit vendor, etj.
•    Publikime të posterave, fletëpalosjeve, libërthave dhe revistave mbi të Drejtat e Fëmijëve.
•    Projekte/Aktivitete të tjera  të ndryshme

ARSIMI:
•    Hartimi dhe zbatimi i planeve të përmirësimit të shkollave
•    Forcimi i Qeverive të Nxënësve dhe Bordeve të Shkollave dhe i lidhjes së tyre me strukturat e tjera drejtuese të shkollës, komunitetit dhe pushtetit vendor
•    Trainim i mësuesve
•    Trajnim i drejtuesve të shkollave
•    Komunikimi dhe partneriteti midis shkollës dhe familjes
•    Studime dhe punë kërkimore
•    Botime të ndryshme

BARAZIA GJINORE:
•    Projekte/Aktivitete që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit mbi barazinë gjinore në shkolla dhe komunitete
•    Trajnime të nxënësve, prindërve, mësuesve, anëtarëve të komunitetit, etj.
•    Botime të ndryshme


ZHVILLIMI I FËMIJËVE DHE KOMUNITETIT TË TYRE:
•    Trainime profesionale
•    Aktivitete për gjenerimin e të ardhurave
•    Aktivitete të tjera


SHËNDETI I FËMIJËS DHE I FAMILJES :
•    Fushata ndërgjegjësimi në lidhje me problemet e shëndetit organizuar me fëmijët, familjet dhe anëtarë të tjerë të komunitetit

 

 

Copyright © 2017. CAF Albania. Build & Designed by Dapo Marketing

S5 Box